Home Kritische Massa?

Kritische Massa? Dat bent u zelf. Wij bieden alleen maar een mogelijkheid om informatie te vergaren of te verspreiden. Informatie om duurzaam consumeren te stimuleren. Duurzaam consumeren, met daarin de nadruk op fairtrade, is volgens ons de sleutel tot een betere wereld, waarin solidariteit en milieubewustzijn de bouwstenen zijn van een menswaardige samenleving.

Kritische Massa is ontstaan uit het verlangen iets te doen tegen de schandelijke tegenstelling tussen ongebreideld consumeren in het Westen en de bittere armoede in ontwikkelingslanden. Er spelen veel factoren mee in die tegenstelling. Maar behalve in de natuurlijke factoren speelt de gewone burger of consument in veel van die politieke of economische factoren een rol. De kunst is uit te vinden wat ieders kleine, maar veelbepalende aandeel is in dit gebeuren, en deze om te buigen in positieve zin. Deze site probeert daar bij te helpen.

Solidariteit kan je niet van bovenaf opleggen. Dat moet van binnenuit komen, vanuit een innerlijke beschaving die zegt dat het geen pas heeft in relatieve luxe te baden als een medemens in armoede en hongersnood verkeert. En zeker niet als onze welvaart ook nog eens voor een groot deel gebaseerd is op de uitbuiting van anderen. Grondstoffen, legaal of illegaal geroofd. Onderbetaalde arbeid, misbruik van de kwetsbare situatie van minder bedeelden. Milieu-effecten van onze consumptie, afgewenteld op weerlozen.Kritische Massa

heeft als doel consumenten inzicht te geven in mogelijke consequenties van hun koopgedrag voor maatschappij en milieu. Zij wil bevorderen dat onbewuste steun van consumenten aan ongewenste situaties wordt omgezet in bewuste steun aan positieve ontwikkelingen. Door consumenten te mobiliseren hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan een beweging van kritische consumenten die een mens- en milieuvriendelijke maatschappij ten goede komt.


De site van Kritische Massa brengt praktische informatie van maatschappelijke organisaties bijeen die voor de maatschappijkritische consument van belang is en biedt thematische achtergrondinformatie om die informatie in een kader te kunnen plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over de herkomst van producten en over de bedrijven die de producten leveren, maar ook informatie over de milieu-aspecten van de producten of het consumeren zelf.

Achtergrond

Maatschappelijke problemen zoals de tegenstelling tussen arm en rijk en milieuvervuiling, hebben vaak een economische achtergrond. Uit winstbejag, maar ook uit concurrentieoverwegingen zoeken producenten naar manieren om zo goedkoop mogelijk te produceren. Daarbij is, met name als productie en handel een internationaal karakter heeft, de werknemer, de omwonende en het milieu dikwijls van ondergeschikt belang.

De consument speelt in het economische verkeer een hoofdrol. Haar aankoop bepaalt indirect wat en hoe er geproduceerd wordt. Als zij louter prijs en kwaliteit hanteert bij haar aankoopoverwegingen, werkt zij uitbuiting en milieuvervuiling in de hand. Vertrouwen op (internationale) overheidsbemoeienis voldoet niet, omdat overheden te maken hebben met tal van belangen en invloeden.

In diverse media is informatie te vinden die de consument kan helpen bewustere keuzes te maken op het gebied van sociaal verantwoord consumeren. Meestal betreft het echter deelinformatie of is de informatie verborgen in archieven. Het is in de praktijk een enorme zoektocht om gericht praktische informatie naar boven te halen. Vaak is het keuzemoment van aanschaf dan alweer voorbij. Welke producten hebben volgens de milieubeweging de voorkeur, welke bedrijven doen het goed en welke verdienen het mogelijk om gemeden te worden omdat zij zich - volgens het oordeel van de consument - aan maatschappelijk onverantwoord gedrag hebben schuldig gemaakt? Kritische massa wil de versnipperde informatie om deze vragen te kunnen beantwoorden bijeenbrengen. Niet om zelf de antwoorden te geven, maar om de consument sneller inzicht te geven in beschikbare informatie. Daarmee wil Kritische Massa als het ware een zoekmachine zijn die al een keur van informatie klaar heeft liggen. Uiteraard is het aan de consument zelf om te bepalen hoe de geboden informatie geïnterpreteerd en gewogen wordt.

Kritische Massa als naam refereert aan het gelijknamige natuurkundige begrip: de kritische massa is de minimale hoeveelheid (nucleair) materiaal welke nodig is om kernsplijting in stand te houden. Onder een bepaalde ‘hoeveelheid’ massa kost het (veel) energie om kernsplijting te veroorzaken; daarboven levert de kernsplijting genoeg energie om zichzelf in gang te houden en te versterken: een kettingreactie. De kettingreactie die de stichting beoogt is uiteraard van maatschappelijke aard.


Banner Kritische Massa

Voor banners van Kritische Massa >>> 

Meld fouten en verbroken links